Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS-, INBEDRIJFSTELLINGS- EN ONDERHOUDSVOORWAARDEN VAN NVH Deurenservice en Montage

1. DEFINITIES

1.1. Onder NVH Deurenservice en Montage wordt in deze voorwaarden (verder te noemen: de Algemene Voorwaarden) verstaan de naamloze vennootschap NVH Deurenservice en Montage gevestigd aan Tamboer 11, 5688 VB  in Oirschot.

1.2. Onder de Koper wordt verstaan de afnemer van goederen en/of diensten van NVH Deurenservice en Montage.

1.3. Onder Producten wordt verstaan de verkochte of geleverde goederen en/of dienstenvan NVH Deurenservice en Montage.

1.4. Onder “Schriftelijk” wordt ook per e-mail begrepen.

2. TOEPASSELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen NVH Deurenservice en Montage en de Koper, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders isovereengekomen.

2.2. Aanvullingen op of afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden binden NVH Deurenservice en Montage alleen voor zover uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen.

2.3. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden wordt vernietigd, blijft detussen NVH Deurenservice en Montage en de Koper gesloten Overeenkomst zoveel mogelijk in stand. De betreffende bepaling wordt vervangen door een bepaling die de bedoeling vande oorspronkelijke bepaling zoveel als mogelijk benadert.

2.4. Deze Algemene Voorwaarden zijn rechtstreeks en/of door middel van verwijzing opgenomen in het aanbod, de orderbevestiging en de facturen van NVH Deurenservice en Montage. Door elk van de volgende handelingen komt een overeenkomst ("Overeenkomst")tot stand waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn: (i) de Schriftelijke aanvaarding door de Koper van een offerte van NVH Deurenservice en Montage of plaatsing van een opdracht door de Koper op basis van een offerte van NVH Deurenservice en Montage; (ii) de Schriftelijke bevestiging van de bestelling van de Koper door NVH Deurenservice en Montage; of (iii) het begin van de uitvoering door NVH Deurenservice en Montage ingevolge de bestelling van de Koper.

2.5. Op alle aanbiedingen en Overeenkomsten zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Toepasselijkheid van door een Koper ingeroepen algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten en zij maken daaromgeen deel uit van de Overeenkomst.

2.6. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op elke aankoop via deWebsite van NVH Deurenservice en Montage. Ze zijn elektronisch beschikbaar op de Website.

2.7. Het volgende is van toepassing op het sluiten van een Overeenkomst via de Website: De weergave van de Producten op de Website van NVH Deurenservice en Montage vormtgeen juridisch bindend aanbod. De Koper doet een aanbod aan NVH Deurenservice en Montage om het(de) Product(en) te kopen door te klikken op de knop “Verzenden” (of andereaangewezen knoppen ter bevestiging van de bestelling), waarbij de Koper ook detoepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden erkent. NVH Deurenservice en Montage stuurt de Koper een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling van de Koper.

2.8. De inhoud van de Overeenkomst is beperkt tot hetgeen Schriftelijk isovereengekomen. Aanvullingen op of wijzigingen van de Overeenkomst bindenNVH Deurenservice en Montage alleen voor zover deze door NVH Deurenservice en Montage Schriftelijk zijn bevestigd.Indien de aanvullingen of wijzigingen gevolgen hebben voor de overeengekomenprijs, leveringstermijn en/of andere voorwaarden, zal NVH Deurenservice en Montage de Koper hiervanSchriftelijk op de hoogte stellen met verzoek om Schriftelijk akkoord. Bij gebreke van Schriftelijk akkoord binnen 7 kalenderdagen blijft de oorspronkelijke inhoud vande Overeenkomst van kracht.

2.9. Wanneer aan de zijde van de Koper twee of meer natuurlijke of rechtspersonentezamen een Overeenkomst met NVH Deurenservice en Montage sluiten, dan zijn deze hoofdelijkjegens haar verbonden ter zake van de verplichtingen die uit deze Overeenkomstvoortvloeien.

3. AANBIEDINGEN

3.1. Alle uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen. Kennelijke vergissingen of fouten in de offertes binden NVH Deurenservice en Montage niet.

3.2. Alle door NVH Deurenservice en Montage uitgebrachte offertes, prijsopgaven en adviezen zijngebaseerd op de door de Koper verstrekte gegevens. NVH Deurenservice en Montage mag zonder meeruitgaan van de juistheid van de door de Koper verstrekte gegevens.

4. ANNULERING

4.1. Bij eenzijdige annulering door de Koper van de Overeenkomst die niet voortvloeituit een aan NVH Deurenservice en Montage toerekenbare tekortkoming, zal de Koper van NVH Deurenservice en Montage alle grondstoffen, halffabricaten en producten afnemen die door NVH Deurenservice en Montage voorde Koper zijn ingekocht of vervaardigd, en NVH Deurenservice en Montage alle desbetreffende kostenvergoeden, inclusief een toeslag van 15 procent voor alle administratieve entechnische kosten en winstderving.

4.2. De Koper kan eenmalige opdrachten voor uitvoering van diensten uiterlijk negentig (90) kalenderdagen van te voren Schriftelijk intrekken, bij latere annulering blijftbetaling voor de dienst verschuldigd.

4.3. Diensten gepland in het kader van een onderhoudsovereenkomst worden enkeluitgevoerd tijdens de looptijd van de Overeenkomst. Indien de Koper uiterlijk 3 maanden vóór de vervaldag van een overeenkomst van bepaalde duur deze nietopzegt per aangetekend schrijven, zal de overeenkomst stilzwijgend wordenverlengd met één jaar.

4.4. Een stilzwijgende verlenging van de overeenkomst impliceert een verlenging onderde oorspronkelijke voorwaarden.

4.5. Kosten van inspecties en herstelkosten (hermontagekosten) kunnen van toepassingzijn bij annulering of afloop van een onderhoudsovereenkomst.. NVH Deurenservice en Montage kaneen bestelling geheel of gedeeltelijk vóór de levering zonder aansprakelijkheidannuleren als de bestelling Producten bevat die naar het oordeel van NVH Deurenservice en Montage mogelijk niet voldoen aan uitvoer-, veiligheids-, lokale certificatie- of anderetoepasselijke wettelijke voorschriften.

5. LEVERING

5.1. De levering zal als volgt worden uitgevoerd volgens Incoterms 2020 (1) Vrachtvrijtot (CPT) met name genoemde plaats van bestemming voor zendingen binnen deEU en CH; en (2) Af fabriek (Ex-Works) NVH Deurenservice en Montage voor zendingen buiten de EU.

5.2. De eigendom van de Producten en van in het kader van de uitvoering van dienstenvoor de Koper geproduceerde producten gaat pas over op de Koper na volledigebetaling van de koopprijs, kosten en andere overeengekomen vergoedingen voordeze goederen en/of diensten aan NVH Deurenservice en Montage.

5.3. Op verzoek van NVH Deurenservice en Montage zal de Koper voor eigen rekening alle medewerkingverlenen om te voldoen aan eventuele verdere vereisten om heteigendomsvoorbehoud afdwingbaar te maken.

6. TIJD VOOR LEVERING

6.1. NVH Deurenservice en Montage zal alle redelijke inspanningen leveren om de bestelde Producten televeren binnen de in de Overeenkomst vermelde termijn. Overschrijding van dezetermijn geeft de Koper geen recht op schadevergoeding of ontbinding van deovereenkomst. Na voorafgaande overeenstemming met de Koper en tegenmeerprijs zal NVH Deurenservice en Montage de Producten indien gewenst en mogelijk sneller leveren.

6.2. De standaardleveringsuren zijn de kantooruren van maandag tot en met vrijdag,met uitzondering van de officiële feestdagen van het land waar de betreffende NVH Deurenservice en Montage-rechtspersoon waarbij de Koper bestelt, gevestigd is ("Land van bestelling").De levertermijn gaat in op de datum van Schriftelijke aanvaarding van de bestelling.Indien niet alle voor de uitvoering van de bestelling benodigde gegevens door deKoper zijn verstrekt, zal de levertijd pas ingaan zodra deze gegevens beschikbaarzijn.

7. INSPECTIE & KOSTEN

7.1. De Koper zal de krachtens de Overeenkomst geleverde Producten onmiddellijk naontvangst van daarvan inspecteren. Indien de geleverde Producten niet voldoen aande van toepassing zijnde specificaties, zal de Koper NVH Deurenservice en Montage binnen 8kalenderdagen na levering Schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke nietconformiteit.

7.2. NVH Deurenservice en Montage zal de niet-conforme goederen naar keuze van de Koper repareren ofvervangen. NVH Deurenservice en Montage zal alle reparaties uitvoeren op de door NVH Deurenservice en Montagegekozen reparatiewerkplaats.

7.3. Een Koper die een beroep doet op niet-conformiteit moet contact opnemen metNVH Deurenservice en Montage voor instructies over de reparatieplaats en de bijbehorende logistiek.

7.4. Alle vormen van reparaties, demontage- en montagekosten buiten degarantieperiode zijn voor rekening van de Koper.

7.5. De Koper wordt geacht de uit de Overeenkomst geleverde Producten te hebbenaanvaard en afstand te hebben gedaan van elk verhaal jegens NVH Deurenservice en Montage indieneen dergelijke Schriftelijke kennisgeving niet binnen 8 kalenderdagen na leveringdoor NVH Deurenservice en Montage is ontvangen. Dit geldt niet voor verborgen gebreken van deProducten. De Koper dient NVH Deurenservice en Montage binnen 8 kalenderdagen na ontdekkingdaarvan Schriftelijk op de hoogte te stellen. Niet tijdige melding leidt tot verval vanhet recht op garantie.

8. PRIJZEN & ORDERGROOTTES

8.1. Alle prijzen zijn in Euro (tenzij anders vermeld op de orderbevestiging voorzendingen buiten de EU) en zijn gebaseerd op levering zoals hierboven vermeld. Deprijzen omvatten geen kosten voor diensten zoals verzekeringen, makelaarskosten,verkoop-, gebruiks-, voorraad- of accijnsheffingen, invoer- of uitvoerrechten,speciale financieringskosten, btw, inkomsten- of royaltybelastingen, consulairekosten, speciale vergunningen of licenties, of andere kosten op productie, verkoop,distributie of levering van Producten.

8.2. De Koper zal ofwel al deze kosten betalen, ofwel NVH Deurenservice en Montage voorzien vanaanvaardbare vrijstellingsbewijzen, welke verplichting ook blijft gelden na deuitvoering van de Overeenkomst. De Koper betaalt voor handelsgoederen eenordertoeslag van € 50,00 voor elke bestelling van minder dan € 250,00, exclusiefbestellingen die online worden geplaatst via de website van NVH Deurenservice en Montage. Voortoeslagen op nabestellingen voor cilinders en sleutels uit een sluitplan geldenafwijkende voorwaarden. Deze toeslagen zijn verschillend per serie enleeftijdsafhankelijk. Voor toeslagen op express leveringen gelden eveneensafwijkende voorwaarden, waarvoor u met NVH Deurenservice en Montage dient contact op te nemen. Deze toeslagen zijn namelijk afhankelijk van tijdstip en afstand.

8.3. NVH Deurenservice en Montage behoudt zich het recht voor om ordergroottes aan te passennaargelang de minimale verpakkingshoeveelheid en zal de Koper hieroverinformeren. Indien de Koper verzoekt om de levering van aanvullende Producten ofde levering van aanvullende diensten of indien substantiële wijzigingen in deProducten of diensten worden gevraagd, heeft NVH Deurenservice en Montage recht op vergoeding vande voor deze producten geldende prijzen en van de voor haar ontstane extra kosten;in dat geval zijn de bepalingen in de Overeenkomst betreffende vaste prijzen nietvan toepassing. Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit alsgevolg van voorzienbare omstandigheden - is NVH Deurenservice en Montage gerechtigd deovereengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

9. BETALINGEN

9.1. Alle betalingen dienen te geschieden in de valuta van het Land van bestelling, tenzijpartijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen. Voor internetbestellingen is deaankoopprijs verschuldigd op het tijdstip en de wijze zoals vermeld op de Website.Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen zijn facturen voor alle andere daninternetbestellingen zonder korting verschuldigd en betaalbaar uiterlijk 30 kalenderdagen vanaf de factuurdatum (hierna de Vervaldag genoemd), zonderrekening te houden met vertragingen bij controle of vervoer, waarbij de betalingenmoeten worden verricht door overschrijving op de rekening die op de voorzijde vande factuur van NVH Deurenservice en Montage staat vermeld. Voor Kopers zonder bekendekredietwaardigheid kan NVH Deurenservice en Montage betaling in contanten bij levering ofoverschrijving vóór levering vereisen.

9.2. De Koper is er niet toe gerechtigd (een deel van de) betaling op te schorten, omwelke reden dan ook.

10. WANBETALING

10.1. Indien betalingen niet uiterlijk op de Vervaldag worden verricht, kan NVH Deurenservice en Montage,naast alle andere rechtsmiddelen waarin de wet voorziet: (a) de Overeenkomstzonder ingebrekestelling ontbinden; (b) toekomstige zendingen opschorten totdatde achterstallige bedragen zijn betaald; (c) toekomstige zendingen uitsluitendtegen contanten bij bestelling of contanten vooraf leveren, zelfs nadat dewanbetaling is opgeheven; (d) zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is,over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente voorhandelsovereenkomsten vorderen, vermeerderd met de ontstane opslagkosten,voorraadbeheerkosten en overige kosten. Wanneer rente verschuldigd is, heeftNVH Deurenservice en Montage van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling vaneen forfaitaire vergoeding (incassokosten) van 15 % met een minimum van 75 eurovan het door de Koper niet betaalde bedrag. Het recht op deze vergoeding van 15%geldt onverminderd het recht van NVH Deurenservice en Montage op vergoeding van juridische kosten,in en buiten rechte, inclusief de honoraria van een advocaat; (e) de Productenwaarvoor de betaling niet is verricht terugnemen; of (f) (alle) bovengenoemderechten en rechtsmiddelen combineren voor zover wettelijk mogelijk en toegestaan.

10.2. Het is de Koper verboden bedragen die op grond van de Overeenkomst aan NVH Deurenservice en Montage verschuldigd zijn te verrekenen met bedragen, die door NVH Deurenservice en Montageverschuldigd zijn of kunnen zijn aan de Koper, die voortvloeien uit anderetransacties met NVH Deurenservice en Montage of met haar verbonden vennootschappen.

10.3. De niet-betaling, al dan niet gedeeltelijk, van de factuurprijs op de Vervaldag,maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen, facturen vanrechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.

10.4. Deelbetalingen worden eerst toegerekend aan de verschuldigde rente, de forfaitairevergoeding volgens art. 10.1 en de kosten en dan pas aan de hoofdsom van defactuur. Staan er meerdere facturen open dan wordt er eerst toegerekend aan deoudste factuur.

10.5. Indien de financiële situatie van de Koper naar het eigen oordeel van NVH Deurenservice en Montageonbevredigend wordt, kan NVH Deurenservice en Montage contante betaling of andere zekerhedeneisen. Indien de Koper niet aan deze eisen voldoet, kan NVH Deurenservice en Montage dezetekortkoming als een redelijke grond voor de beëindiging van de Overeenkomstbeschouwen, in welk geval annuleringskosten aan NVH Deurenservice en Montage verschuldigd zijnop dezelfde wijze als in artikel 4.1 bepaald.

10.6. De insolventie van de Koper, het faillissement, de overdracht ten gunste vanschuldeisers, of de ontbinding of beëindiging van het bestaan van de Koper, vormt een aan de Koper toerekenbare tekortkoming en biedt NVH Deurenservice en Montage de mogelijkheidom de Overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

11. GARANTIE

11.1. NVH Deurenservice en Montage garandeert, met inachtneming van hetgeen elders in deze AlgemeneVoorwaarden is bepaald, dat de door haar geleverde Producten in overeenstemmingzijn met de Overeenkomst en geschikt zijn voor normaal gebruik, gedurende eenperiode van vierentwintig (24) maanden na levering, tenzij NVH Deurenservice en Montage voor deProducten in kwestie uitdrukkelijk en Schriftelijk een andere garantietermijn heeftvermeld.

11.2. Indien een geleverd Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, heeft de Koperrecht op herstel of vervanging van het geleverde Product, zulks ter keuze van NVH Deurenservice en Montage. Vervangen Producten en onderdelen worden eigendom van NVH Deurenservice en Montage.

11.3. De garantie volgens Artikel 11.1 is niet van toepassing indien het niet inovereenstemming zijn, respectievelijk het niet functioneren van de geleverdeProducten overeenkomstig de specificatie en Overeenkomst (gedeeltelijk) hetgevolg is van bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot nalatigheid, verkeerd gebruik,onjuist of niet uitvoeren van onderhoudsvoorschriften aan de zijde van de Koper ofvan andere externe oorzaken. Daarnaast geldt de garantie niet indien hetafwijkingen betreft die technisch redelijkerwijs niet te vermijden zijn, eenkwalitatieve verbetering impliceren of de functionaliteit van de zaak niet significantbeperken gegeven het doel waarvoor de Koper de zaak in de normale uitvoeringgebruikt.

11.4. NVH Deurenservice en Montage garandeert dat de in het kader van de Overeenkomst geleverdediensten vrij zijn van uitvoeringsfouten gedurende een periode van negentig (90)kalenderdagen na voltooiing van de diensten. Onderdelen die door NVH Deurenservice en Montage bijde uitvoering van diensten worden geleverd, kunnen gereviseerde onderdelen zijndie gelijkwaardig zijn aan nieuwe onderdelen. NVH Deurenservice en Montage behoudt zich het rechtvoor om de tijdens een servicebezoek toegepaste vervangende onderdelen dieslijtagedelen vervangen, te factureren tegen catalogusprijs. De Koper wordt geachtakkoord te zijn met betaling voor deze onderdelen. Vervangende onderdelenhebben een garantietermijn van negentig (90) kalenderdagen of de resterendetermijn van de oorspronkelijke garantieperiode, indien van toepassing, voor degerepareerde goederen. Niet-functionerende onderdelen die door NVH Deurenservice en Montageworden vervangen, worden eigendom van NVH Deurenservice en Montage. NVH Deurenservice en Montage behoudt zichhet recht voor om garantie uit te sluiten voor Producten waarvoor geen opdracht isgegeven door NVH Deurenservice en Montage-technici of een gecertificeerde NVH Deurenservice en Montage-dealer /partner; reparatie van dergelijke Producten gebeurt op kosten van de Koper.

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1. NVH Deurenservice en Montage is niet aansprakelijk jegens de Koper voor gevolgschade / indirecteschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade aan of verlies vaneigendommen anders dan de op grond van de Overeenkomst gekochte Producten,schade die is ontstaan bij installatie, reparatie of vervanging, winst- enomzetderving, schade door bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen, inkomsten ofkansen, verlies van gebruik, verliezen als gevolg van of in verband met stilstandvan de Producten of onnauwkeurige metingen of rapportering, de kosten vanvervangende producten of claims van klanten van de Koper voor dergelijke schade,hoe dan ook veroorzaakt, en ongeacht of deze gebaseerd zijn op garantie,overeenkomst en/of onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid).

12.2. De aansprakelijkheid van NVH Deurenservice en Montage voor geleverde goederen is beperkt tot denakoming van NVH Deurenservice en Montage van haar garantieverplichtingen als omschreven inartikel 11. Indien NVH Deurenservice en Montage in enig geval geen beroep kan doen op de hiervoorweergegeven beperking, geldt ten aanzien van levering van Producten eenaansprakelijkheidsbeperking tot de factuurwaarde van de betrokken goederen.

12.3. De aansprakelijkheid van NVH Deurenservice en Montage voor door de Koper geleden directe schadeter zake van verrichte diensten is beperkt tot die gevallen waarin NVH Deurenservice en Montagetoerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen en isbeperkt tot de factuurwaarde.

12.4. De aansprakelijkheid van NVH Deurenservice en Montage voor door de Koper geleden schade die hetgevolg is van een door NVH Deurenservice en Montage in het kader van de uitvoering van deovereenkomst gepleegde onrechtmatige daad is uitgesloten, behoudens voor zoverde schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van NVH Deurenservice en Montage en haarwerknemers.

12.5. De aansprakelijkheid van NVH Deurenservice en Montage ter zake van gebeurtenissen die onder dedekking van haar aansprakelijkheidsverzekering vallen, is beperkt tot het bedragdat in het voorkomende geval door die verzekeraar wordt uitgekeerd.

12.6. Iedere vordering van de Koper op grond van dit artikel, vervalt door het enkeletijdsverloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij ter zakevoordien een rechtsvordering tegen NVH Deurenservice en Montage aanhangig is gemaakt. De Koper vrijwaart NVH Deurenservice en Montage ter zake van alle aanspraken van derden totvergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van NVH Deurenservice en Montage in dezevoorwaarden in de verhouding met de Koper is uitgesloten.

13. BESCHERMING VAN OCTROOIEN

13.1. Onder voorbehoud van alle aansprakelijkheidsbeperkingen die hierin zijnopgenomen, zal NVH Deurenservice en Montage, met betrekking tot Producten die door NVH Deurenservice en Montagezijn ontworpen of geproduceerd, de Koper vrijwaren van alle schade en kosten zoalsdefinitief vastgesteld door een bevoegde rechter in een rechtszaak wegens inbreukop een octrooi door Producten die NVH Deurenservice en Montage aan de Koper verkoopt vooreindgebruik in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland, indien dat octrooial vóór de leveringsdatum bestond. Verder stemt de Koper ermee in om NVH Deurenservice en Montage te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren voor octrooi-inbreukmet betrekking tot goederen die zijn vervaardigd volgens het ontwerp van de Koper,diensten die worden geleverd in overeenstemming met de instructies van de Koper,en de Producten van NVH Deurenservice en Montage wanneer gebruikt in combinatie met andereapparaten, onderdelen of software die niet door NVH Deurenservice en Montage zijn geleverd op grondvan de Overeenkomst en juist die combinatie inbreuk oplevert, in dezelfde mate alshierboven vermeld voor de verplichting van NVH Deurenservice en Montage jegens de Koper.

14. SOFTWARE

14.1. Alle licenties op de afzonderlijk door NVH Deurenservice en Montage geleverde softwareproducten zijnonderworpen aan de afzonderlijke softwarelicentieovereenkomst(en). Bij gebrekevan dergelijke voorwaarden en voor alle andere software verleent NVH Deurenservice en Montage deKoper slechts een persoonlijke, niet-exclusieve licentie om toegang te krijgen toten gebruik te maken van de door NVH Deurenservice en Montage geleverde software bij Producten dieop grond van de Overeenkomst zijn gekocht, uitsluitend voor zover dit noodzakelijkis voor gebruik van de Producten.

14.2. Een deel van de software kan open source software bevatten of bestaan uit opensource software, die de Koper mag gebruiken onder de voorwaarden van despecifieke licentie waaronder de open source software wordt verspreid. NVH Deurenservice en Montagezal de Koper deze voorwaarden beschikbaar stellen. De Koper gaat ermee akkoorddat hij gebonden zal zijn aan dergelijke licentieovereenkomsten.

14.3. Het eigendom van de software blijft bij de toepasselijke licentiegever(s).

15. VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS

15.1. Onder "vertrouwelijke informatie" wordt verstaan alle informatie, technischegegevens of knowhow in welke vorm dan ook, gedocumenteerd, vervat inmachineleesbare of fysieke componenten, maskeerwerk of artwork, of anderszins,7 (10)die van NVH Deurenservice en Montage afkomstig is, met inbegrip van maar niet beperkt tot serviceenonderhoudshandleidingen.

15.2. De Koper en zijn klanten, werknemers en agenten zullen alle vertrouwelijkeinformatie die direct of indirect van NVH Deurenservice en Montage is verkregen vertrouwelijkbehandelen en niet overdragen of openbaar maken zonder voorafgaandeSchriftelijke toestemming van NVH Deurenservice en Montage, noch gebruiken voor de vervaardiging,aanschaf, het onderhoud of de kalibratie van Producten of soortgelijke producten,noch toestaan dat deze producten worden vervaardigd, onderhouden ofgekalibreerd door of verkregen uit een andere bron, of deze reproduceren ofanderszins geschikt maken.

15.3. Al deze vertrouwelijke informatie blijft eigendom van NVH Deurenservice en Montage. Er worden geenrechten of licenties verleend aan de Koper of diens klanten, werknemers of agenten,uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de vertrouwelijke informatie of enigintellectueel eigendomsrecht of ander eigendomsrecht van NVH Deurenservice en Montage, metuitzondering van de bij wet of Overeenkomst voorziene beperkte gebruikslicenties.

15.4. Met betrekking tot persoonsgegevens die door de Koper aan NVH Deurenservice en Montage wordenverstrekt, garandeert de Koper dat hij bevoegd is om deze gegevens te verstrekkenen openbaar te maken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot verkregengeïnformeerde toestemming van de betrokkene. De Koper garandeert dat hetverstrekken van alle persoonsgegevens aan NVH Deurenservice en Montage gebeurt ondervoorwaarde dat NVH Deurenservice en Montage de informatie en persoonlijke gegevens van de Koperzal beheren in overeenstemming met het Privacybeleid van NVH Deurenservice en Montage, dat zichbevindt op https://www.nvhdeurenservice.nl/privacyverklaring en dat hierin is opgenomen door middel van verwijzing.

16. WIJZIGINGEN EN EXTRA KOSTEN

16.1. NVH Deurenservice en Montage behoudt zich het recht voor om ontwerpwijzigingen of verbeteringenaan te brengen in producten van dezelfde categorie als Producten die op grond vande Overeenkomst worden geleverd, zonder aansprakelijkheid of verplichting omdergelijke wijzigingen of verbeteringen in door de Koper bestelde Producten aan tebrengen, tenzij Schriftelijk overeengekomen vóór de leveringsdatum van de Producten.

16.2. Indien de Koper de levering van aanvullende of andere Producten verlangt, heeftNVH Deurenservice en Montage recht op facturering daarvan tegen de alsdan daarvoor geldendeprijzen; andersluidende bepalingen in de bestelling van de Koper (waaronderbijvoorbeeld vaste prijzen) zijn niet van toepassing.

16.3. Diensten die moeten worden uitgevoerd als gevolg van een van de volgendeomstandigheden zijn onderworpen aan extra kosten voor arbeid, reizen enonderdelen: (a) wijzigingen aan de apparatuur die niet Schriftelijk door NVH Deurenservice en Montage zijn goedgekeurd; (b) schade als gevolg van onjuist gebruik of behandeling,ongeval, verwaarlozing, stroomstoot of gebruik in een omgeving of op een manierwaarvoor de goederen niet zijn ontworpen of niet in overeenstemming met degebruiksaanwijzingen van NVH Deurenservice en Montage; (c) het gebruik van onderdelen ofaccessoires die niet door NVH Deurenservice en Montage worden geleverd; (d) schade als gevolg vanoorlogshandelingen, terrorisme of natuurrampen; (e) diensten buiten de normalekantooruren; (f) voorbereidingswerkzaamheden ter plaatse niet voltooid zoalsvermeld in het voorstel; (g) reparaties die nodig zijn om ervoor te zorgen dat deapparatuur bij inwerkingtreding van een serviceovereenkomst voldoet aan despecificaties van de fabrikant of (h) andere omstandigheden die niet in deOvereenkomst zijn genoemd en die niet door NVH Deurenservice en Montage zijn veroorzaakt.17. TOEGANG TOT DE BOUWPLAATS / VOORBEREIDING / VEILIGHEID VAN DEWERKNEMERS / NALEVING VAN DE MILIEUWETGEVING17.1. In verband met de door NVH Deurenservice en Montage geleverde diensten gaat zorgt de Koper datsnelle toegang tot apparatuur mogelijk is.

17.2. De Koper neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich om een back-up temaken van zijn gegevens of deze anderszins te beschermen tegen verlies,beschadiging of vernietiging voordat de diensten worden uitgevoerd.

17.3. De Koper staat er voor in dat hij de volledige beheer en controle heeft over zijnbedrijfsterrein, met inbegrip van die plaatsen waar NVH Deurenservice en Montage-medewerkers ofdoor NVH Deurenservice en Montage aangestelde derden service-, reparatie- en/ofonderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

17.4. De Koper draagt er zorg voor dat alle noodzakelijke maatregelen worden genomenvoor de veiligheid en beveiliging van werkomstandigheden, locaties en installatiestijdens de uitvoering van de diensten.

17.5. De Koper is de producent van de eventuele daaruit voortvloeiende afvalstoffen,inclusief maar niet beperkt tot gevaarlijk afval. De Koper is als enigeverantwoordelijk voor de verwijdering van afval op eigen kosten.

17.6. De Koper zal, op eigen kosten, aan NVH Deurenservice en Montage-werknemers en door NVH Deurenservice en Montageaangestelde derden die op het terrein van de Koper werkzaam zijn, alle informatieen training verstrekken die vereist zijn volgens de geldende veiligheidsvoorschriftenen het beleid van de Koper. Als de te onderhouden apparatuur zich in een onveiligeomgeving bevindt, is de Koper als enige verantwoordelijk om deze beschikbaar testellen in een omgeving waar de veiligheid van de NVH Deurenservice en Montage-servicetechnicus isgewaarborgd en waar de omstandigheden zijn/haar vermogen om deonderhoudswerkzaamheden uit te voeren niet in de weg staan. NVH Deurenservice en Montageservicetechniciwerken niet in een onveilige omgeving en de Koper draagt de kostenenm schade van NVH Deurenservice en Montage voor elk servicebezoek dat wordt afgebrokenvanwege niet-nakoming van deze veiligheidsverantwoordelijkheden en voor elkterugkeerbezoek dat daarmee nodig is om het werk te voltooien.

17.7. Ingeval een Koper van de werknemers van NVH Deurenservice en Montage of van door NVH Deurenservice en Montageaangestelde derden vereist dat zij door de Koper verzorgde veiligheids- ofnalevingstrainingen bijwonen, betaalt de Koper aan NVH Deurenservice en Montage het standaarduurtarief en de onkostenvergoeding voor de gevolgde training. Het bijwonen ofafronden van een dergelijke training schept of breidt geen enkele garantie ofverplichting van NVH Deurenservice en Montage uit en dient niet om enig deel van deze AlgemeneVoorwaarden en/of de Overeenkomst te wijzigen, aan te passen, te beperken of tevervangen.

18. BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK

18.1. De Koper zal de Producten niet gebruiken voor andere doeleinden dan die in dedocumentatie van NVH Deurenservice en Montage zijn genoemd als beoogd gebruik. Elke garantie diedoor NVH Deurenservice en Montage wordt verleend, vervalt als Producten worden gebruikt voor eendoel dat niet door NVH Deurenservice en Montage in haar documentatie is genoemd.

19. UITVOER- EN INVOERVERGUNNINGEN EN NALEVING VAN DE WETGEVING

19.1. De Koper is geen agent of vertegenwoordiger van NVH Deurenservice en Montage en zal zich ondergeen enkele omstandigheid als zodanig voordoen, tenzij en alleen voor zover dezeformeel is gescreend door de afdeling Compliance van NVH Deurenservice en Montage en eenafzonderlijke, bevoegdelijk ondertekende brief van NVH Deurenservice en Montage heeft ontvangenwaarin de reikwijdte en beperkingen van een dergelijke machtiging wordenuiteengezet.

19.2. Tenzij anders vermeld in de Overeenkomst, is de Koper verantwoordelijk voor hetverkrijgen van alle vereiste uit- of invoervergunningen.

19.3. NVH Deurenservice en Montage verklaart dat alle op grond van de Overeenkomst geleverde Productenworden geproduceerd en geleverd in overeenstemming met alle toepasselijke wetenregelgeving in het land van bestelling.

19.4. De Koper zal zich houden aan alle wetten en voorschriften die van toepassing zijnop de installatie of het gebruik van alle Producten, met inbegrip van de toepasselijkein- en uitvoerwetten en voorschriften van het Land van bestelling, en zal alle9 (10)noodzakelijke uitvoervergunningen verkrijgen in verband met elke daaropvolgendeuitvoer, wederuitvoer, overdracht en gebruik van alle Producten en technologiegeleverd op grond van de Overeenkomst.

19.5. De Koper zal geen NVH Deurenservice en Montage-producten of -technologie verkopen, overdragen,uitvoeren of wederuitvoeren voor gebruik bij activiteiten die betrekking hebben ophet ontwerp, de ontwikkeling, de productie, het gebruik of de aanleg van voorradenvan nucleaire, chemische of biologische wapens of raketten, noch NVH Deurenservice en Montage productenof -technologie gebruiken in een inrichting die zich bezighoudt metactiviteiten met betrekking tot dergelijke wapens.De Koper zal zich houden aan alle lokale, nationale en andere wetten van allerechtsgebieden wereldwijd met betrekking tot anticorruptie, omkoping, afpersing,smeergeld of soortgelijke zaken die van toepassing zijn op de zakelijke activiteitenvan de Koper in verband met de Overeenkomst. De Koper gaat ermee akkoord datgeen enkele betaling van geld of levering van iets van waarde zal wordenaangeboden, beloofd, betaald of overgedragen, direct of indirect, door een persoonof entiteit, aan een overheidsambtenaar, overheidswerknemer of werknemer vaneen bedrijf dat gedeeltelijk eigendom is van een overheid, politieke partij of politiekepartijambtenaar, of kandidaat voor een overheidsfunctie of politieke partij omdergelijke organisaties of personen ertoe aan te zetten hun gezag of invloed tegebruiken om een ongepast zakelijk voordeel voor de Koper of voor NVH Deurenservice en Montagete verkrijgen of te behouden, of die anderszins het doel of effect hebben vanopenbare of commerciële omkoping, aanvaarding van of instemming met afpersing,smeergeld of andere onwettige of ongepaste manieren om zaken te doen of enigongepast voordeel te verkrijgen, met betrekking tot de activiteiten van de Koper inverband met de Overeenkomst. NVH Deurenservice en Montage vraagt de Koper om te melden als hijop de hoogte is van een overtreding van de wet, regelgeving of Gedragsnormenvan NVH Deurenservice en Montage met betrekking tot de Overeenkomst.

20. OVERMACHT

20.1. NVH Deurenservice en Montage is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst op te schorten voor zover nakoming wordt verhinderd of onredelijkbezwarend wordt gemaakt door omstandigheden, handelingen of nalatigheden diebuiten haar macht liggen, met inbegrip van maar niet beperkt totoverheidsembargo's, blokkades, inbeslagnames of bevriezing van activa,vertragingen of weigeringen om een in- of uitvoervergunning te verlenen of deopschorting of intrekking daarvan, of enige andere handeling van enige andereoverheid; branden, overstromingen, zware weersomstandigheden, lockdowns ofandere overmacht; pandemie en daaraan gerelateerde overheidsmaatregelen;quarantaines; werkstakingen of lock-outs; rellen; oproer; opstanden; burgerlijkeongehoorzaamheid of handelingen van criminelen of terroristen; oorlog; materiëletekorten of vertragingen in leveringen aan NVH Deurenservice en Montage door derden.

20.2. In geval van overmacht wordt de termijn voor levering, betalingstermijnen enbetalingen verlengd met een periode die gelijk is aan de periode dat de bedoeldeomstandigheden, handelingen of nalatigheden voortduren. Indien deovermachtsituatie zes maanden duurt, kunnen NVH Deurenservice en Montage en de Koper, ieder naareigen keuze, de Overeenkomst zonder boete en zonder in gebreke te zijn ofcontractbreuk te plegen, beëindigen.

21. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING

21.1. Op alle aanbiedingen van en Overeenkomsten met NVH Deurenservice en Montage en alle geschillendie hieruit voortvloeien is het recht van het land van de zetel van NVH Deurenservice en Montage vantoepassing.

21.2. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst zullen tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de rechtbankenvan het arrondissement van de zetel van NVH Deurenservice en Montage.

22. VOLLEDIGE OVEREENKOMST EN WIJZIGING

22.1. Deze Algemene Voorwaarden vormen samen met de Overeenkomst zoals hierinbeschreven de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle eerdereovereenkomsten of verklaringen, zowel mondeling als Schriftelijk.

22.2. Geen enkele wijziging of aanpassing van deze Algemene Voorwaarden of enigeOvereenkomst is bindend voor NVH Deurenservice en Montage, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk wordtovereengekomen dat zij deze Algemene Voorwaarden en/of een specifiekeOvereenkomst wijzigt. Een zodanige wijziging moet ondertekend zijn door eenbevoegde vertegenwoordiger van NVH Deurenservice en Montage.